گروه معماری بهینه سازان
گروه معماری بهینه سازانسالها فعالیت در زمینه های مختلف طراحی وبعد از نظارت پروژه های ساختمانی و همچنین تحصیلات و تحقیقات آکادمی وتجربی درصنعت بزرگ ساختمان وفراهم آمدن بستری مناسب از نظر نیروی انسانی متعهد وکارآمد ونیز آزمون وخطاهای فراوان در استفاده از مصالح نوین مارا براین داشت تا تجارب خود را درجهت زیباسازی وبهینه سازی بادرنظرگرفتن نکات ایمنی و کاهش هزینه ها وکوتاه کردن مدت زمان پروژه ها باشما عزیزان درمیان گذاشته تا به امید خداوند متعال ایرانی آبادتر و ساختمان هایی زیباتر داشته باشیم